ü  Alpha2, Magna1, Magna3 szivattyúk állandó raktáron tartása, 24 órás hozzáféréssel

ü  Lakossági és ipari szivattyúk garanciális, és garancián túli javítása műhelyünkben, a helyszínen, kiszállással

ü  Szivattyúk, alkatrészek értékesítése, telefonon vagy e-mailen rendelt készülék futárral vagy postai úton történő, utánvétes kiszállítása

ü  Szivattyúk, alkatrészek értékesítése, telefonon vagy e-mailen rendelt készülék futárral vagy postai úton történő, utánvétes kiszállítása

ü  Segítségnyújtás új készülék méretezéséhez, kiválasztásához, régi készülék kiváltásához

ü  Segítségnyújtás új készülék méretezéséhez, kiválasztásához, régi készülék kiváltásához

ü  Lakossági és ipari szivattyúk karbantartása (karbantartási szerződési tervezetünket a szövegre kattintva PDF formátumban letöltheti)

 

Grundfos Hungáriával közös szolgáltatásaink, közületeknek:

ü  Szivattyútelepek energiahatékonysági vizsgálata

ü  Norm szivattyúk  lézeres egytengelyűségének lézeres műszerrel történő ellenőrzése, beállítása

ü  Csapágyállapotmérés, trendkövetés

ü  Rezgésdiagnosztika

 
Szervizünkbe beszállított szivattyúkról igyekszünk másnapra javítási árajánlatot készíteni, melynek elfogadása után kezdjük meg a javítást.
Minden megjavított készüléket próbapadon ellenőrzünk (áramfelvétel, térfogatáram és nyomásvizsgálatok)
 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL


A vásárló a jótállási igényét a vállalkozásnál, illetve kijavítás iránti igényét választása szerint az eladó (vállalkozás) székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos Grundfos márkaszerviznél közvetlenül is érvényesítheti.

A jótállási jegyen feltüntetett termékre, amennyiben annak vásárlója a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja alapján fogyasztónak minősül (e szerint fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) a Grundfos South East Europe Kft. (a továbbiakban: Grundfos) a fogyasztó részére külön jogszabályban biztosított jótállást vállalja.

A jótállás időtartama a vásárlás napjától, illetve a Grundfos által kijelölt garanciális szerviz általi üzembe helyezés esetén az üzembe helyezés napjától számított
• 1 év a 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén,
• 2 év a 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén és
• 3 év 250 000 forint eladási ár felett.
A Grundfos saját vállalása alapján valamennyi termékére legalább 2 év jótállást vállal (kivéve, ha a kötelező jótállás időtartama ennél hosszabb, mely esetben ez a hosszabb időtartam irányadó).
A jótállási határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

Ha a vásárló a terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a termék átadásának napja.

A jótállás nem vonatkozik a normál kopásra és elhasználódásra (ideértve a teljesség igénye nélkül az olyan forgó és kopóalkatrészek kopását és elhasználódását, mint a járókerék, a kopógyűrű, a szivattyúház, a gumival és műanyaggal bevont alkatrészek (csúszófelületek) a rendeltetésszerű használat során).

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó
• elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értéket, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
• ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át.

Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során a vállalkozás (vagy a javítást végző márkaszerviz, forgalmazó) részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni.

Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás (eladó) köteles a vásárló által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

Ha a jelen jótállási jegyben megjelölt jótállási időtartam alatt a termék 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a vásárló eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vásárló nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a vásárló nem kívánja a terméket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a terméket 8 napon belül kicserélni.

Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás (eladó) köteles a vásárló által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 napon belül a vásárló részére visszatéríteni.
Ha a termék kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor – a vásárló eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni.

Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás (eladó) köteles a vásárló által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

A termék javítása esetén a jótállási határidő meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A javított részre nézve a jótállási idő újra kezdődik.

A jótállási igény érvényesítése nem érinti a fogyasztónak jogszabályból eredő jogait.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kiemelve kell elvégezni.

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás (vagy a javítást végző márkaszerviz, forgalmazó) a vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

A tájékoztatás a vásárló előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része a javításra átadás napjától kezdve, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani.
Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.

Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.

Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni es annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

A jótállási igény teljesítése megtagadható, amennyiben a termék hibája az átadást követően az alábbi okokkal összefüggésben következett be:
• a szerelési és üzemeltetési utasításban leírtak figyelmen kívül hagyása,
• rendeltetésellenes szerelés, üzembe helyezés, paraméterek és használat,
• baleset, gondatlanság, elemi kár,
• külső hatás, rongálás, rongálódás miatt bekövetkezett kár,
• túlterhelés (elektromos vagy hidraulikai),
• törés (ide nem értve a termék hibás jellegéből fakadó törést),
• előírt védelem hiánya miatti meghibásodás esetén,
• szakszerűtlen kezelés miatti meghibásodás esetén,
• átalakítás eseten,
• jogosulatlan személy által végzett javítási kísérlet esetén, ha a hiba erre visszavezethető,
• helytelen tárolás miatti meghibásodások esetén,
• vízkenésű tengelyek és csapágyak kopása és ebből származó egyéb meghibásodások esetén,
• homok és egyéb szennyeződések (pl. szálas anyagok, haj, egészségügyi betét stb.) által okozott
meghibásodások esetén,
• kapcsolódobozba, vezérlőszekrénybe kívülről bejutott víz által okozott meghibásodások esetén,
• fagyás okozta meghibásodások esetén,
• az engedélyezettől eltérő közeg szállítása esetén.

A kezelési utasításban felsorolt karbantartási munkák elvégzése a vásárló feladatát képezik.

Ennek szakszerűtlen elvégzéséből eredő hibák javítási költsége a vásárlót terhelik.

 

A Grundfos Általános Szerződési Feltételeit a itt tekintheti meg